Wat is activa?

Iedere onderneming, hoe klein of groot ook, heeft bezittingen die in geldwaarde uit te drukken zijn. We noemen dit de activa van de onderneming, anders gezegd alles wat “actief” in bezit is van de onderneming. De actuele toestand van de activa is te raadplegen op de balans en op de winst- en verliesrekening en is onder te verdelen in vaste en vlottende activa.

Vaste activa

Dit zijn alle bezittingen die langere tijd, gemiddeld meer dan 1 jaar, in de onderneming blijven. We onderscheiden hier 3 categorieën in:

Materiële vaste activa

Gebouwen, machines, gereedschappen en kantoormeubelen bijvoorbeeld worden als materieel gezien. Ze zijn tastbaar, hebben een geldwaarde en zijn gedurende langere periode nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden van de onderneming.

Immateriële vaste activa

Deze activa zijn niet in tastbare vorm terug te vinden, maar hebben wel degelijk hun belang bij het functioneren van de onderneming. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld vergunningen en licenties en patenten.

Financiële vaste activa

Langlopende leningen die uitstaan bij derden en langlopende aandelen in andere ondernemingen worden beschouwd als financiële vaste activa. Hier vallen dus voor alle duidelijkheid niet de liquide middelen van de onderneming zelf onder.

Vlottende activa

Vlottende activa blijven slechts gedurende een kortere periode, gemiddeld minder dan 1 jaar, binnen de onderneming en kunnen op korte termijn in geld omgezet worden. Denk hierbij aan voorraden, grondstoffen en het saldo van bank- en kasrekeningen. In tegenstelling tot de vaste activa zal deze categorie op de balans vrijwel elke dag aan wijzigingen onderhevig zijn.

Hoe wordt activa op de balans gezet?

De balans van een onderneming is opgedeeld in 2 helften. De activa komen voor op de debetzijde en omvatten het geheel van materiële, immateriële en financiële vaste activa.

Er mag van uit gegaan worden dat bezittingen die niet in geldwaarde uit te drukken vallen buiten de balans gelaten worden.

Wat is het verschil tussen activa en passiva?

Waar activa de bezittingen van een onderneming omvatten, vinden we onder passiva alle openstaande schulden van een onderneming. Dit kunnen zowel schulden aan derden zijn als schulden aan de eigenaren in de vorm van geld die zij in de onderneming inbrachten ter financiering. Met de passiva wordt voldaan in de financiering van de activa.

Boekhoudsoftware

Makkelijk met de boekhouding aan de slag? Start vandaag nog met een van deze programma’s:

 

Inschrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang onze handige budgettool in jouw mailbox!

Je ontvangt max. 2 mails per maand.

Handige budgettool voor zzp'ers

Altijd genoeg geld voor de belasting, je bedrijf en jezelf.